مختصری از من

علاقمندم در تمام زمینه های شیمی و از جمله مراکز آزمایشگاهی و دارویی و تحقیق و پژوهش در حوزه نانو داروها و نانو کاتالیست ها و داروهای نوترکیب و سایر موارد مشابه فعالیت نمایم.

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد شیمی
    گرایش آلی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
https://.com