مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی خانواده
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 16 ساعت کارگاه تخصصی خیانت زوج
 • روانشناسی خانواده
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 48ساعت کارگاه تخصصی فرزند پروری
 • روانشناسی بالینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 76 ساعت کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی اعتیاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 60 ساعت کارگاه تخصصی درمان اعتیاد mmt و ماتریکس
 • مشاوره و راهنمایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی ارزیابی مشاوره ای
دانش تخصصی
 • روانشناسی خانواده
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 16 ساعت کارگاه تخصصی خیانت زوج
 • روانشناسی خانواده
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 48ساعت کارگاه تخصصی فرزند پروری
 • روانشناسی بالینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 76 ساعت کارگاه تخصصی آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی اعتیاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 60 ساعت کارگاه تخصصی درمان اعتیاد mmt و ماتریکس
 • مشاوره و راهنمایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی 6 ساعت کارگاه تخصصی ارزیابی مشاوره ای
https://.com