مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداری و حقوق
  /دانشگاه آزاد / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نگهدار صنعت آذربایجان
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳
  کمپرسور سازی تبریز
  مالی و حسابداری/ رییس حسابداری
https://.com