مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معدن
  /دانشگاه صنعتی ارومیه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com