مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17.9
 • 1385 تا 1379
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه تهران / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  هدایت فرهیختگان جوان
  منابع انسانی و آموزش/ پژوهشگر تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com