مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد ارشد مدیریت
    گرایش خدمات بهداشتی درمانی /دانشگاه الکترونیکی تهران / معدل 17
https://.com