مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت ویتانا
  کارگر تولید
 • آبان ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت کاله
  کارگر تولید
 • آذر ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۹
  شرکت پایا
  انبار دار
https://.com