مختصری از من

اینجانب ضمن دارا بودن مهارت ارتباطی قوی، مهارت بازاریابی هم دارم.

همچنین قلم خوبی داشته و میتوانم از آن جهت نگارش متن های ادبی، نامه های اداری و غیره استفاده کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه قم

پروژه ها

 • 1395
  بررسی علل مشکلات ایجاد شده در کارخانه دام و طیور فدک

  توضیحات: گفتگو با مدیر عامل کارخانه و بررسی دقیق مشکلات ایجاد شده، علل ایجاد آنها و سپس بررسی راه حل مشکلات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تایپ ده انگشتی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: تایپ ده انگشتی
https://.com