مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه خوراسگان / معدل 16.04

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com