مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه غيرانتفاعى هاتف زاهدان
 • 1376 تا 1378
  فوق دیپلم الترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه فنى بندرعباس

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  كارخانه سيمان زابل
  مهندسی برق/ كارشناس برق و كنترل

  توضیحات: در حال تحصيل كارشناسى ارشد برق قدرت

 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۹
  ايرانترانسفو
  مهندسی برق/ تكنسين برق و كنتور

دانش تخصصی

 • گواهينامه هاى Icdl يك و سه.گواهينامه نگهدارى و تعميرات موتورهاى Lv.گواهينامه osp..گواهينامه صرفه جويى انرژى صنعت سيمان.گواهينامه HSEوFC.گواهينامه اموزش تخصصى صنعت سيمان.گواهينامه تعمير و نگهدارى موتورهاى الكتريكى.گواهينامه موتورهاى AC.گواهينامه PLCزيمنس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گواهينامه هاى Icdl يك و سه.گواهينامه نگهدارى و تعميرات موتورهاى Lv.گواهينامه osp..گواهينامه صرفه جويى انرژى صنعت سيمان.گواهينامه HSEوFC.گواهينامه اموزش تخصصى صنعت سيمان.گواهينامه تعمير و نگهدارى موتورهاى الكتريكى.گواهينامه موتورهاى AC.گواهينامه PLCزيمنس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com