مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مدیریت
    گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر / معدل 15.67
https://.com