مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • رهبری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com