مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 15.94

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کلینیک و داروخانه دامپزشکی
  کار در کلینیک دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  حضور در کنفرانس آبزی پروری. پوستر مقاله.
 • 1395
  مقاله و حضور در کنفرانس

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مقاله نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com