مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد روابط بین الملل
  /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه تهران
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد
  حقوق/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com