مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1384
  کارشناسی ارشد مهندسی منایع طبیعی
  گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس محیط زیست
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  سازمان حفاظت محیط زیست
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس معاونت انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تغییرات اقلیم ، آلودگی هوا ، پایش برخط آلودگی هوا و پساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: توانایی در حد آیلتس 5/5
دانش تخصصی
 • تغییرات اقلیم ، آلودگی هوا ، پایش برخط آلودگی هوا و پساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com