مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com