مختصری از من

بعنوان شخصی سخت کوش و علاقمند در زمینه مدیریت پروژه و کنترل پروژه با روحیه بالای تیمی و تعهد به کار و دارای انگیزه کافی به کسب تجربه در زمینه های مذکور توانایی خود را در پیشبرد اهداف سازمانی اعلام میکنم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  /دانشگاه معماری و هنر پارس تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تنظیم برنامه زمانبندی پروژه نیروگاه بادی با نرم افزار primavera
 • 1395
  مشاوره در زمینه پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه pmbok
 • 1395
  تنظیم برنامه زمانبندی مجتمع مسکونی با نرم افزار ms project
 • 1395
  تنظیم برنامه زمانبندی پروژه مجتمع فرهنگی تجاری با نرم افزار ms project

دانش تخصصی

 • آشنایی با دفتر مدیریت پروژه Project Management Office (PMO)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استاندارد مدیریت طرح Program Management (Third Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استاندارد مدیریت سبد پروژه ها Portfolio Management (Third Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی براستاندارد مدیریت پروژه ( OGCانگلستان) PRINCE 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی بر استاندارد مدیریت پروژه (PMI آمریکا) PMBOK (Fifth Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی بر استاندارد مدیریت ارزش حاصله پروژه Earned Value Project Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 2D
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با دفتر مدیریت پروژه Project Management Office (PMO)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استاندارد مدیریت طرح Program Management (Third Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با استاندارد مدیریت سبد پروژه ها Portfolio Management (Third Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی براستاندارد مدیریت پروژه ( OGCانگلستان) PRINCE 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی بر استاندارد مدیریت پروژه (PMI آمریکا) PMBOK (Fifth Edition)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی بر استاندارد مدیریت ارزش حاصله پروژه Earned Value Project Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com