مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    دیپلم صنایع فلزی
    گرایش صنایع
https://.com