مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز / معدل 18.5
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه علم و صنعت / معدل 13.18

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان استاندارد
  مهندسی صنایع/ کارشناس
 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  سایپا
  مهندسی صنایع/ کارآموز

دانش تخصصی

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM (سازمان مدیریت صنعتی)
 • تضمین کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001:2008 (IMQ)
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی (ساپکو)
 • لجستیک و زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد سازمان با تکنیک کارت امتیازی متوازن (BSC)
  80% Complete
  عنوان مدرک: BSC (IMQ)

ابزار و نرم افزار

 • vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی EFQM (سازمان مدیریت صنعتی)
 • تضمین کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001:2008 (IMQ)
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی (ساپکو)
 • لجستیک و زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد سازمان با تکنیک کارت امتیازی متوازن (BSC)
  80% Complete
  عنوان مدرک: BSC (IMQ)
https://.com