مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مدیریت بازگانی دریایی
    گرایش بنادر و کشتیرانی /دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / معدل 17.15

سوابق آموزشی پژوهشی

  • مقاله پذیرفته شده در همایش منابع انسانی-تدریس طراحی
https://.com