مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسي تكنولوژي ابزار دقيق
    /دانشگاه ازاد واحد شهر مجلسي

نقاط قوت رفتاری

  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com