مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد نظری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد و تجارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد نظری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد و تجارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com