مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش مديريت مالي /دانشگاه آزاد / معدل 18.2
 • 1386 تا 1392
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه پيام نور / معدل 13.57
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگاني /دانشگاه آزاد تهران مركز / معدل 18.2

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شركت گل نرده
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com