مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1387
    کارشناسی کارشناس عمران
    گرایش عمران -عمران /دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
https://.com