مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور / معدل 14.16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت دارویی اکسیر شفایاب
  مسئول دفتر/ -مسئول دفتر مدیر عامل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم بانکداری نگین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم بانکداری نگین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com