مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1387
    کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
    گرایش مخابرات /دانشگاه علمی کاربردی
https://.com