مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابرسی /دانشگاه علمی و کاربردی واحد 44 / معدل 1667

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    صنایع فروآلیاژ ایران
    مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
https://.com