مختصری از من

تباطات / انعطاف پذیری / تعهد و انگیزه خدمت / حل مسئله و تصمیم گیری / خود مدیریتی / مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری) / مسئولیت پذیری و پاسخگویی

سوابق تحصیلی

 • 1364 تا 1375
  دیپلم علوم تجربی
  گرایش تجربی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مشاورین مهندسین موننکو ایران مشاور پایه یک مپنا
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر معاونت مهندسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1379
  مهندسین مشاور موننکو ایران
  مسئول دفتر معاونت

  توضیحات: کلیه امور منشی گری و دفتر داری در سطح مسئول دفتر معاونت - از سال 79 تا 90
  90 تا 92 شرکت مجری دکلها مخابراتی
  93 تا کنون شرکت بیمه آسیا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق بیشتر اجتماع و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word-excell-outlook-دبیرخانه - تدبیر- هماهنگی جلسات- کارهای مرتبط با امور دفتر داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows- کلیه امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word-excell-outlook-دبیرخانه - تدبیر- هماهنگی جلسات- کارهای مرتبط با امور دفتر داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com