مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com