مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی هوشبری
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم / معدل 17.55

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمارستان مرکزی شیراز
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بیهوشی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمارستان آنکولوژی امیر
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بیهوشی
 • آبان ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بیهوشی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  بیمارستان شهدای بندرلنگه
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بیهوشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com