مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسي صنايع
    گرایش صنايع /دانشگاه پيام نور
https://.com