مختصری از من

با درود
عرفان نیسان هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1392
  دیپلم موسیقی
  گرایش نوازندگی ساز جهانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com