مختصری از من

مشتاق به کار فنی و فعال

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الکترونیک
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت اسانسوری تیسن کروپ المان
  سرویس و نگهداری
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۴
  ازاد
  فروشنده
https://.com