مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد دورود / معدل 15.9
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد بروجرد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  صنایع غذایی گهرلرستان
  مهندسی برق/ اپراتور واحدتزریق
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت کابل متال
  مهندسی برق/ سرپرست تعمیرات برق

  توضیحات: گذراندن دوره مربیگری و سرپرستی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت مقیاس صنعت برق
  مهندسی برق/ کارشناس کالیبراسیون و برق

دانش تخصصی

 • گواهینامه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: دما
 • گواهینامه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: فشار
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس اوزان (اداره استاندارد لرستان مجری آزمون ادواری شرکت مقیاس صنعت برق)
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس نازلهای سوخت(اداره استانداردلرستان مجری آزمون ادواری شرکت مقیاس صنعت برق)
 • عضو انجمن علوم ایمنی ایران
  60% Complete
  عنوان مدرک: عضو هیت مدیره HSEشهرستان دورود سال92
 • گواهینامه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای رهبری و مربیگری
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات بردهای الکترونیکی

ابزار و نرم افزار

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای پروتیوس وپی اسپایس و...

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی
دانش تخصصی
 • گواهینامه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: دما
 • گواهینامه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: فشار
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس اوزان (اداره استاندارد لرستان مجری آزمون ادواری شرکت مقیاس صنعت برق)
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس نازلهای سوخت(اداره استانداردلرستان مجری آزمون ادواری شرکت مقیاس صنعت برق)
 • عضو انجمن علوم ایمنی ایران
  60% Complete
  عنوان مدرک: عضو هیت مدیره HSEشهرستان دورود سال92
 • گواهینامه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای رهبری و مربیگری
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات بردهای الکترونیکی
https://.com