مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مهندسی برق/

پروژه ها

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word - Microsoft excel - Microsoft power point - access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com