مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور مشهد / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری کلاس های حل تمرین برای برخی از دروس دوره کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com