مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1386
  دیپلم تجربی
  / معدل 15.99

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  آسفالت توس
  افسر ایمنی
 • آبان ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  چکادسازان توس
  انباردار
https://.com