مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسي معماري
  گرایش انرژي /دانشگاه پرديس كيش دانشگاه تهران / معدل 18.3

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عكاسي/ نقاشي/موسيقي

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي معماري/ كارشناسي ارشد انرژي معماري

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي معماري/ كارشناسي ارشد انرژي معماري
https://.com