مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران / معدل 17
 • 1376 تا 1381
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com