مختصری از من

بنام خدا.من ازسال 1370 باارائه خدمات تجاری ترخیص کالا.به صادرکنندگان وواردکنندگان کالا درگمرکات کشور فعالیت داشته علاقه وتوانایی ام درارائه خدمات ترخیص ومشاوره تا قبل ازتحریم های تجاری وبانکی رضایت صاحبان کالارا طی 20سال به همراه داشته کارکنان محترم گمرکات اجرایی بنده رابعنوان ترخیص کار ی که ا شراف گامل به قوانین برمبنای مقررات گمرک اسناد وعوارض کالا راپرداخت.وهیچگونه سابقه یاتععهد معوق نداشته .موردتحسیین واحترام این بزرگوارن بوده ام.بامیدرونق تجارت وکسب وکاربارفع کامل تحریم های بانکی وتجاری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • من علاقه مند به توسعه فعالیت شغلی خودم به نحوی که بتوانم بخشی ازدرآمدخودرابرای ایجاد شغل وکمک به رفع مشکل بیکاری وهمچنین درامورخیریه یا افراد نیازمند هزینه نمایم.ازطرفی به فعالیت های ورزشی علاقه مندم.درخصوص فعالیت داوطلبانه اگرخطری کشورم راتهدید کند.باتمام وجوددرمقابل دشمنان وطن می جنگم وازخاک پاک ایران تا نابودی دشمن دفاع می کنم. درغی
 • علاقه مندم تجربیات وتوانایی خودرا درزمینه خدمات بازرگانی وترخیص کالا یا فروش وبازاریابی باتوجه به مهارت وانگیزه وروحیه عالی برای پذیزش مسئولیت می توانم درانجام وظایف وعملکردم درحوزه کاری ام مفید باشم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • خدمات بازرگانی وترخیص کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک: 24 سال فعالیت ترخیص وکارت بازرگانی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
دانش تخصصی
 • خدمات بازرگانی وترخیص کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک: 24 سال فعالیت ترخیص وکارت بازرگانی
https://.com