مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش محیط زیست /دانشگاه صنعتی سهند
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد - واحد بین المللی آیت الله آملی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: انیستیتوایزیران
 • دوره نقشه خوانی صنعتی و تولید نقشه های P&ID - PFD
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • اصول و طراحی تهیه Data Sheet
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • طراحی کاربردی واحد های فرآیندی (PROCESS PHILOSOPHY)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبیه سازی HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیر کبیر
 • نرم افزار مدلسازی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: انیستیتوایزیران
 • دوره نقشه خوانی صنعتی و تولید نقشه های P&ID - PFD
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • اصول و طراحی تهیه Data Sheet
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • طراحی کاربردی واحد های فرآیندی (PROCESS PHILOSOPHY)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی امیرکبیر
https://.com