مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
  گرایش مطالعات فرهنگی /دانشگاه علم و فرهنگ
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه زبان آتی- معتمد- فرهنگ پژوه
  معلم زبان
https://.com