مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی معماری
    /دانشگاه شریعتی

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار photoshop /revit / sketchup /autocad
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com