مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL iBT paper-based (sample score) : 540
https://.com