مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مديريت فرهنگي
  /دانشگاه سوره / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۳
  ايران خودروديزل
  منابع انسانی/ كارشناس توسعه منابع انساني

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL, SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com