مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه پیام نور تهران مرکز / معدل 16.26

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ساخت ربات مسیر یاب و آتش نشان
 • عضویت در انجمن علمی برق دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD Electrical
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD Electrical
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com