مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه دانشگاه شیراز / معدل 18.08
  • 1385 تا 1387
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه شهاب دانش قم / معدل 17.99
https://.com