مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه کاشان / معدل 16.4
https://.com