مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
    گرایش بیوشیمی /دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

https://.com