مختصری از من

نسبت به انجام وظایف باحوصله وبادقت هستم که دربه ثمررساندن نتیجه کارمرایاری می نماید.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری بازرگانی
  گرایش حسابداری /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علم وفن آوری شمس تبریز / معدل 16.84

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۶
  موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس(حسابداران رسمی)
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • اسفند ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶
  موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی)
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: ۲ونیم سال سابقه کار حسابرسی:
  1_توانایی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
  2_رسیدگی به حسابهای نقدوبانک_ حسابهای دریافتنی _ پیش پرداخت _ موجودی کالا _ سرمایه گذاری _ دارایی ثابت _ دارایی نامشهود _ حسابهای پرداختنی _ پیش دریافتها _ مالیات _ تسهیلات مالی _ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان _ سرمایه _ فروش .
  ۳_بکارگیری استانداردهای حسابداری وحسابرسی ، قوانین مالیاتهای مستقیم ،قانون تجارت و... درانجام کارحسابرسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مندبه فعالیتهای ورزشی وفرهنگی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com